Koła jezdne - Elektropax
Ko?a jezdne do suwnic

ko?a do suwnic

 

Ko?a jezdne do suwnic, zestawy ko?owe lu?ne DNi i zestawy ko?owe nap?dzane DNk.

Materia? z którego wykonane s? ko?a to 40HM lub staliwo L45G, bie?nia wraz z obrze?ami sorbityzowana, twardo?? do 360 HB.


Ponadto oferujemy profesjonaln? regeneracj? kó? suwnicowych wraz z odtworzeniem obrze?y,

jak równie? tulejowaniem lub napawaniem piast oraz kompleksow? obróbk?

przy uwzgl?dnieniu uzgodnionej z klientem twardo?ci obrze?a.


Zapewniamy odbiór kó? w?asnym transportem bezpo?rednio z Pa?stwa zak?adu

oraz po wykonaniu us?ugi ekspresow? dostaw?. Regeneracja kó? suwnicowych daje mo?liwo??

znacznego obni?enia kosztów zwi?zanych z u?ytkowaniem urz?dzenia d?wigowego,

a zw?aszcza w przypadku intensywnej eksploatacji pozwoli na wymierne oszcz?dno?ci.

 

 

Kontakt z dzia?em techniczno-handlowym


 

Ko?a suwnicowe jezdne

 

012 BKa kola jezdne fi 250
013 BKa fi 315
014 BKa fi 400
015 BKa fi 500
016 BKa fi 630
017 BKa fi 710
018 BKa fi 800
019 BKa fi 900

BKa BKh BKk BKd BKf KNp KZo

 

 

 

 

Zestawy ko?owe lu?ne DNi

 

002 DNi
003 DNi
004 DNi
005 DNi
006 DNi
007 DNi
008 DNi
009 DNi

 

 

 

 

 

Zestawy ko?owe nap?dzane DNk

 

 

002 DNk
003 DNk
004 DNk
005 DNk
006 DNk
007 DNk
008 DNk
009 DNk