Przekładnie zębate - ElektropaxPrzekładnie zębate - Elektropax

Przek?adnie z?bate

Reduktory z?bate sto?kowe oraz walcowe, przek?adnie z?bate do suwnic, ta?moci?gw, wind oraz innych urz?dze? gdzie konieczna jest zmiana pr?dko?ci obrotowej, prze?o?enia.

  • Przek?adnie 2N WD WT KWDN PN 3N

- walcowe szeregowe,

- walcowe szeregowe przystosowane do bezpo?redniego po??czenia z silnikiem elektrycznym

ko?nierzowym za pomoc? sprz?g?a wbudowanego w przek?adni?,

- sto?kowo-walcowe.

Przek?adnie s? wykonywane z poziomo lub pionowo usytuowanymi ko?cowymi czopami wa?w szybkoobrotowych i wolnoobrotowych. Czop ko?cowy wa?u wolnoobrotowego przek?adni mo?e by? rwnie? wykonany jako tuleja sto?kowa, przystosowana do bezpo?redniego nasadzania przek?adni na wa? maszyny lub urz?dzenia nap?dzanego.

Przek?adnie dost?pne w wykonaniach:

jednostopniowe:

1N 100, WJN 200, WJCH 250, 1S 75, 1K 250, KWJN250

dwustopniowe:

2N 200, WD 250, 2S 325, 2K 400, KWDN 500, KWDN 650, KWDPN 800,

WDM 400, 2NM325, 2SM 250, 2PM 325, WD 500, WD 650, WD800, WD 1000

trzystopniowe:

- WT 400, WT 625, 3N400, 3N 500, 3Sa400, WTM 625, KWTN 800

W sprzeda?y rwnie? korpusy, wa?ki i ko?a z?bate do przek?adni.

  • Przek?adnie BRc BRr BRd RRa

Przek?adnie z?bate walcowe dwustopniowe typu BRc i trzystopniowe typu BRd s? specjalistycznymi przek?adniami przeznaczonymi do pracy przerywanej w mechanizmach podnoszenia d?wignic. Wykonywane s? w szeregu wielko?ci, wykona? i uk?adw. W przek?adniach zastosowano ko?a z?bate o zaz?bieniu sko?nym przez co uzyskuje si? wyt?umienie drga?. Wszystkie ko?a z?bate s? obrabiane cieplnie dla uzyskania wysokiej trwa?o?ci. Wa? wolnoobrotowy przek?adni ma ko?cwk? uz?bion? przystosowan? do bezpo?redniego po??czenia z?batego z b?bnem linowym wci?garki. Takie wykonanie gwarantuje wysok? niezawodno?? przez wiele lat pracy.

Przek?adnie dost?pne w wykonaniach:

- BRc 084, BRc 085, BRc 086, BRc 087, BRc 089

- BRc 024, BRc 025, BRc 026, BRc 027, BRc 029

- BRc 506, BRr 505, BRr 506, BRa 604, BRa 609

Kontakt z dzia?em techniczno-handlowym