Wyłączniki krańcowe - Elektropax Wyłączniki krańcowe - Elektropax
Wy??czniki kra?cowe

Wy??czniki kra?cowe

W naszej ofercie znajduj? si? wy??czniki kra?cowe takich producentw jak Adtranz, Bombardier oraz Elta:

Wy??czniki kra?cowe WK-5Dm przystosowane do pracy w obwodach sterowniczych zarwno pr?du sta?ego jak i pr?du zmiennego. Stosuje si? je do sygnalizowania po?o?enia maszyn oraz urz?dze?, ktre je?d?? po okre?lonych torach.

??czniki kra?cowe s? dost?pne w nast?puj?cych modelach: WK-5Dm 1, WK-5Dm 2, WK-5Dm 3, WK-5Dm 4, WK-5Dm 5 oraz WK-5Dm 6.

wy??czniki kra?cowe d?wigowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wy??czniki kra?cowe (d?wigniowe) WK-10Dm s?u?? do pracy z obwodami sterowniczymi pr?du sta?ego oraz przemiennego, jak rwnie? z obwodami silnikw asynchronicznych wyr?niaj?cych si? moc? maksymalnie 10kW.

Wykorzystuje si? je do ograniczania kra?cowych po?o?e? d?wignic znajduj?cych si? w torach podsuwnicowych, jak rwnie? po?o?enia wzkw suwnicowych na mostach suwnic oraz do elementw chroni?cych przed zderzeniem d?wignice pracuj?ce na tym samym torze. To rwnie? produkty s?u??ce do ograniczania ruchu pozosta?ych maszyn i urz?dze? dzia?aj?cych w obr?bie konkretnego zak?adu. Programy od d11 do d30. Dost?pne s? rwnie? ??czniki WK-10Zm oraz WK-15Dm. WK-10DM

Wy??czniki kra?cowe WK-15dm

wk-10dmwy??cznik kra?cowy WK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzecionowe wy??czniki kra?cowe WK-5W oraz WK-5WP s?u??ce do pracy w obwodach pr?du sta?ego oraz przemiennego. Posiadamy wy??czniki produkcji ELTA oraz Bombardier.

Wykorzystywane s? do ograniczania:

  • najni?szego ustalonego po?o?enia zawiesia hakowego, w sytuacjach, gdy opuszczane jest ono do niewidocznej dla d?wignicowego przestrzeni (m.in. pod poziom roboczy czy pod?og?),
  • najwy?szego ustalonego po?o?enia zawiesia hakowego d?wignicy,
  • po?o?e? ko?cowych wszelkich maszyn i urz?dze?.

Wykorzystuje si? je najcz??ciej jako elementy automatyki przemys?owej. ??czenie ma miejsce wtedy kiedy wrzeciono ??cznika wykona okre?lon? liczb? obrotw od 0 do 40.

??cznik kra?cowy WK-5W

??cznik WK-5W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wy??czniki kra?cowe wrzecionowe serii WK-60

WK-60w-2, WK-60w-4 oraz WK-60d-4.

Wrzecionowe wy??czniki pr?du WK-60, ktrych zadaniem jest bezpo?rednie wy??czanie lub w??czanie silnika pr?du zmiennego funkcjonuj?cego w nap?dzie urz?dzenia d?wigowego.

Roz??czanie i ??czenie ma miejsce po wykonaniu od 0 do 50 obrotw przez stale pod??czony do wrzeciona wy??cznika element znajduj?cy si? w nap?dzie. Wy??cznik WK-60w-4

Wy??czniki WK60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W sprzeda?y znajduj? si? tak?e wy??czniki nast?puj?cych typw:

- wy??czniki kra?cowe WK-10Df

- wy??czniki kra?cowe WK-10W

- wy??czniki kra?cowe WK-12w

- WKE-25 oraz KW2111.

- wy??czniki WK-15dm

- wy??czniki WK-5P

- wy??czniki WK-10Zm

- ??cznik kra?cowy r?nicowy ?KR 80

- ??cznik kra?cowy r?nicowy ?KR 95