Zwalniaki elektrohydrauliczne - Elektropax
Zwalniaki elektrohydrauliczne
 1. Zwalniaki EB / EB II / EB II LK2 LM2F
  -  EB 20/50
  -  EB 50/50
  -  EB 80/60

  -  EB 125/60
  -  EB 150/60
  -  EB 250/60

  -  EB 50/100
  -  EB 250/160
  -  EB 320/60
  -  EB 320/100

   

   

 1. Zwalniaki ZE / ZEM / ZEW

 2. -  ZE 500/50;   ZEM 500/50;   ZEW 500/50
  -  ZE 1250/60; ZEM 1250/60; ZEW 1250/60
  -  ZE 2500/60; ZEM 2500/60; ZEW 2500/60

3. Zwalniaki ZHA

-  zwalniaki ZHA 75/112

-  zwalniaki ZHA 75/115

-  zwalniaki ZHA 185/115

-  zwalniaki ZHA 185/120

-  zwalniaki ZHA 75

-  zwalniaki ZHA 185

 

 

 

 

 

Wy?ej wymienione luzowniki hamulcowe wspó?pracuj? z hamulcami typu AHh oraz maj? zastosowanie w innych konstrukcjach, w których wymagana jest praca o ruchu posuwisto-zwrotnym.

Oferowane przez nas zwalniaki elektrohydraulicze polskie oraz niemieckie s? uzupe?nione przeznaczonym do nich wysokiej jako?ci olejem, który jest g?ównym czynnikiem wp?ywaj?cym na okres ich eksploatacji.

Je?eli chc? Pa?stwo zastapi? zwlniak starego typu na wspó?czesny, s?u?ymy pomoc? w dobraniu odpowiedniego rozwi?zania.

 

W razie jakichkolwiek pyta? odno?nie zwalniaków jeste?my do Pa?stwa dyspozycji.

 

 

 

 

 

W ofercie równie? luzowniki DZEMz i LEM oraz hamulce szcz?kowe