Zwalniaki elektromagnetyczne DZEM oraz LEM - Elektropax

Zwalniaki

Szeroki asortyment zwalniaków elektromagnetycznych oraz elektrohydraulicznych, wyró?niaj?cych si? solidn? konstrukcj?, która gwarantuje d?ugi okres ich eksploatacjii nawet w bardzo trudnych warunkach pracy. Dbamy o to, aby zapewni? naszym Klientom dost?p do najlepszych i najbardziej korzystnych rozwi?za? na rynku. Poni?ej znajd? Pa?stwo szczegó?ow? specyfikacj? oferowanych przez nas zwalniaków elektromagnetycznych.

 

Zwalniaki elektromagnetyczne DZEM oraz LEM wspó?pracuj?ce z hamulcami szcz?kowymi AHm:

Luzowniki dost?pne s? w poni?ej wymienionych wykonaniach:

DZEM      0/1     0/2    0/3     0/4

DZEM    10/1   10/2   10/3   10/4

DZEM    20/1   20/2   20/3   20/4

DZEM    30/1   30/2   30/3   30/4

DZEM    40/1   40/2   40/3   40/4

 

LEM      0/1     0/2    0/3     0/4

LEM    10/1   10/2   10/3   10/4

LEM    20/1   20/2   20/3   20/4

LEM    30/1   30/2   30/3   30/4

LEM    40/1   40/2   40/3   40/4

 


Oferowane przez nas zwalniaki elektromagnetyczne zosta?y zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewnia ich d?ugotrwa?? oraz  bezawaryjn? prac?.

Gwarancja 24 miesi?ce.


W sprzeda?y posiadamy tak?e cewki do wszystkich zwalniaków w powy?ej wymienionych wykonaniach.

W rewelacyjnej cenie zwalniaki DZEM 0/1 oraz zwalniaki DZEM 10/1 dost?pne tak?e wi?ksze ilo?ci.


Zwalniak elektromagnetyczny DZEM


 

 


 

 

 

W ofercie równie? zwalniaki elektrohydrauliczne oraz hamulce szcz?kowe